ป้ายกำกับ

, , , , , , ,

มโหธรเทวี นางสงกรานต์ ปี 2556นางสงกรานต์ 2556 นามว่า มโหธรเทวี

นางสงกรานต์ ทรงนามว่า มโหธรเทวี ทรงพาหุรัดทัดดอกสามหาว อาภรณ์แก้ว นิลรัตน์ภักษาหาร เนื้อทราย พระหัตถ์ขวาทรงจักร พระหัตถ์ซ้ายทรงตรีศูล เสด็จไสยาสน์หลับเนตรมาเหนือหลังนกยูง เป็นพาหนะ

นาง สงกรานต์ ประจำปี 2556

ที่มีชื่อว่า นางมโหธรเทวี
ทรงพาหุรัด (ทองต้นแขน)
ทัดดอกสามหาว (ผักตบ)
อาภรณ์แก้วนิลรัตน์
ภักษาหารเนื้อทราย
พระหัตถ์ขวาทรงจักร
พระหัตถ์ซ้ายทรงตรีศูรย์
มีนกยูงเป็นพาหนะ

ที่มาจาก http://women.horoworld.com/45170_นางสงกรานต์-2556-นามว่า-มโหธรเทวี